Popular News

Digitalna transformacija sve aktuelnija tema i u javnom sektoru

31.08.2022.

 

Jučer je, dana 30. augusta 2022. godine, u prostorijama hotela Hills održana radionica pod nazivom “Strateško planiranje digitalne transformacije” u zajedničkoj organizaciji Bit Alijanse, GIZ-a i UNDP-a. Događaju su prisustvovali brojni ključni akteri u digitalnoj transformaciji javnih lokalnih samouprava, privatnog sektora, nevladinih organizacija i institucija širom BiH.

 

Digitalna transformacija gradova i opština kao i javnih institucija i organizacija je nezaustavljiv proces, izazvan ekspanzijom razvoja telekomunikacija, razvojem novih tehnologija i očekivanjima građana za efikasnijim i dostupnijim uslugama javnog sektora. Proces digitalne transformacije je složen i dugotrajan, te ga je neophodno sprovoditi kako strateški, tako i vizionarski. 

 

U okviru projekta “Digitalna transformacija u javnom sektoru u BiH” UNDP je razvio metodologiju za procjenu digitalne spremnosti institucija/organizacija i jedinica lokalne samouprave (JLS), te pripremu Mape puta i akcionog plana digitalne transformacije. Metodologija je  pilotirana u nekoliko JLS i institucija, a u toku je drugi ciklus planiranja u 5 gradova i opština koji se sprovodi u okviru projekta “Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH” koji sprovode GIZ, kompanije Lanaco i DVC Solutions i Bit Alijansa, udruženje IT kompanija u BiH. 

 

Događaj je uvodnim govorom otvorila Kristina Erak, operativni menadžer Bit Alijanse i koordinatorica projekta “Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH”.

 

“Digitalna transformacija je proces u koji moramo ući planski, sa vizijom i jasnim koracima implementacije, upravo zato po metodologiji Svjetske banke koju je prethodno prilagodio i razvio UNDP, radimo na kreiranju strateških dokumenata – Procjeni digitalne spremnosti jedinica lokalnih samouprava i Mapi puta digitalne transformacije. Ovi dokumenti koncipirani su kao vodilja u svim procesima, a sama metodologija ponuđena je na korištenje i svim drugima JLS i institucijama koje tek kreću ovim putem” – izjavila je Kristina.

 

Ivana Šarić, E-government Analyst UNDP-a u BiH, predstavila je projekat “Digitalna transformacija u javnom sektoru u BiH”, dok je Bojan Vojvodić, projektni menadžer GIZ-a u BiH predstavio projekat “Pametni gradovi ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH”.

 

“Procjena digitalne spremnosti institucija lokalne samouprave je jedan korak u struktuiranom pristupu razvoja digitalne transformacije same lokalne samouprave. Procjena digitalne spremnosti institucija se radi u tri faze. Prva faza uključuje analizu postojećeg stanja u jedinici lokalne samouprave kroz 9 osnovnih stubova (menadžment, korisnički orijentiran dizajn, reforma javne uprave, organizacijska kultura i vještine zaposlenika, tehnološka infrastruktura, infrastruktura podataka, strategija i upravljanje,Cyber sigurnost, privatnost i otpornost, pravni osnov i inovacijski ekosistem. Druga faza uključuje planiranje digitalne transformacije jedinice lokalne samouprave koja kao rezultat daje mapu puta i akcioni plan koji tačno definiše projekte digitalne transformacije, prioritete, financijsku vrijednost projekta, izvore financiranja i predviđene rokove za implementaciju kako bi same lokalne zajednice imale jasno definirane korake i projekte koje će im omogućiti digitalnu transformaciju. Naravno, treći korak uključuje implementaciju projekata po definisanim prioritetetima i ispunjavanje mjera preciziranih u mapi puta i akcionom planu. Kao polazni osnov  za razvoj ove metodologije je korištena  „Procjena spremnosti digitalne vlade: osnov za digitalni razvoj“ (Digital Government Readiness Assessment – DGRA) Svjetske banke”, rekla je Ivana Šarić u uvodnom obraćanju.


Navedena metodologija ponuđena je na korištenje i drugim zainteresovanim jedinicama lokalnih samouprava i instuacijama u Bosni i Hercegovini.

 

Kvalitetnom sadržaju doprinijela je i panel diskusija na temu “Primjeri iz prakse planiranja digitalne transformacije u BiH”, a učesnici u istoj su bili eksperti iz ovog pordučja, te konsultanti Javnih lokalnih samouprava u sklopu projekta: Edna Karadža (Ekspert za razvoj pametnih gradova), Lejla Turulja (Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu), Aleksandar Mastilović (Ekspert za razvoj pametnih gradova), Srđan Nogo (Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu), Adnan Kulovac (Ministarstvo odbrane BiH) i Amir Husić (Ministarstvo sigurnosti BiH). 

 

U sklopu panela razgovaralo se o  mnogim aktuelnim temama iz ovog područja, te problemima sa kojima se suočavaju lokalne zajednice u implementaciji projekata digitalne transformacije (nedostatak stručnog kadra, nedostatak financijskih resursa, promjena svijesti zaposlenih u administraciji…)

“Kao rezultat ovakvih događaja očekujem da će predstavnici lokalnih zajednica shvatiti značaj koji ima digitlana transformacije i razumjeti kako će uspješna implementacija ovog procesa donijeti veliki benefit kako za građane i poslovne subjekte tako i za samu lokalnu zajednicu. Kako bi se ovaj proces uspješno započeo neophodno je da se kroz Procjenu digitalne spremnosti lokalne zajednice utvrdi početno stanje, precizno definiraju koraci i na osnovu njih implementiraju projekti digitalne transformacije.. Svrha ove obuke je proširiti znanja i iskustva u smislu procjene digitalne spremnosti jedinica lokalnih samouprava, kao i pojedinih institucija na raznim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, na način da će dobiti dodatne informacije i pojašnjena  preporuka koje isporučuju konsultanti,” rekao je Amir Husić, konsultant za razvoj digitalne transformacije.